İnşaat İçin Ön Hazırlık Bölüm 1
İnşaat İçin Ön Hazırlık

İnşaat İçin Ön Hazırlık Bölüm 1

İnşaat Proje Kontrolü

İhale makamı tarafından ve ihale dosyasının eki durumundaki her türlü projeler yüklenicilere bedeli mukabili ihale dosyası ile birlikte verilmektedir. Ancak idare bu proje ve ihale dosyasını satın almadan ilgili adreste incelemenize sunmaktadır. İnşaat proje ve eklerinin çok olması halinde ait olduğu dosya evrak bilgisayar ortamında CD'ere kayıtlı olarak verilmektedir. Bu konuya esas olan, gerek anahtar teslim fiyat teklifi gerekse birim fiyat teklifi hazırlığında yapılacak imalata en uygun fiyatın hazırlığı içindir. Tüm projeler ve istenilenler çok dikkatli incelenmelidir. Mimari ile statik ve diğer proje guruplarının birbirleriyle uyumu gözlenmelidir. Bilhassa birim fiyat tekliflerinde karşılaşılan imalatların mahal listesi ve birim fiyat keşif listesinde bulunmayan kalemlerin o mahaldeki imalatların tamamı içinde olduğu küçük dip notlar halinde dosyasına eklenmektedir. İleride böyle imalatlar için hak talep edilemez. Proje okumanın önemi burada bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Yanlış değerlendirilecek bir proje okuması, gerek işin yüklenicisi gerekse mal sahiplerince önemli huzursuzluklara sebebiyet verecektir. Günümüzde inşaatların resmi inşaatlar hariç İnşaat Yapı Denetim Şirketlerince de denetleneceği düşünülse dahi bu kontrol sisteminin taraflarca da yapılması en uygun olanıdır. Projelerin birbirleri ile olan uyumu gerektiğinde tüm proje müelliflerinin ortak olarak çalışmalarıyla sağlanır. 29.6.2001 tarihinde yürürlüğe giren YAPI DENETİM KANUNU 5 Ocak 2008 tarihinde de uygulama şekilleri son halini alarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yürürlükteki yönetmeliklerin uygulanmasındaki aksaklıklardan dolayı ve uygulamaların doğru yürütülmesi amacıyla Bakanlık tarafından revize edilmektedir. Bilindiği gibi tüm projeler (resmi kaynaklı olmayan) yapı denetim onayından geçerek uygulamaya yönlendirilmektedir. Ancak inşaat projeleri üzerindeki bu kontroller yapım aşamasındaki ve sırasındaki inşaatlarda revize olabileceğinden yeterli kalmayabilmektedir. Bu durumda kesinlikle proje müellifleri ve yapı denetim sorumluları ile birlikte karar verilmesi zorunludur. Bu şekilde hareket edilmediği takdirde ileride geriye dönülmesi çok güç olan yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz.

Keşif Kontrolü

Bu husus birim fiyat teklifi şeklinde hazırlanan ihale dosyalarında vardır. Yani her bir iş kalemi için yüklenicinin idareden istediği birim fiyat (imalat+nakliye+her türlü yatay düşey taşımamalar, yüklenici genel giderleri ve karı dahil KDV hariç total rakam) yazılacağı bölüm ve iş kaleminin miktarının bulunduğu bölüm ile genel tutarın bulunduğu bir keşif listesidir. Bu listedeki miktarların kontrolü de önemlidir. Şartnamelerin incelenmesinde görüleceği gibi miktarı aşan kısma ödenecek b. fiyat tutarı teklif edilen b. fiyat tutarından az olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tarafınızdan hatalı yapıldığı veya idare tarafından hatalı metrajlardaki iş kalemleri için ilgili idare bu hususların reel dokümanlarını isteyebilir. İhale işlerinde uygun teklifin verilmesinde en önemli rolü metrajlar almaktadır. Düzgün yapılmayan eksik veya fazla metraj bilgileri ile hareket edilmesi halinde fiyatlandırmalar da artı veya eksi yönde oluşacaktır.

Yer Teslimi

Yer teslimi, çeşitli ihale şekillerinden biri ile alınmış taahhütlerin yüklenici ile işveren-idare arasında sözleşmenin imzasından sonra, işyerinin teslimi için yapılan bir işlemdir ve bir tutanakla Şantiye El Kitabı İMO İzmir Şubesi 17 saptanır. Bu tutanağın yapılış biçimi ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Tutanak yapılırken, tüm tutanaklarda olduğu üzere tutanak tarihini, yani işyeri teslim tarihini belirtirken, sözleşme ve eklerinde bununla ilgili herhangi bir not varsa ona göre hareket edilmelidir. Örnek olarak "Sözleşmenin akid tarihinden İtibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılmalıdır" gibi bir not var ise ve tutanak tarihi 20. güne rastlarsa sözleşmeye aykırı bir durum çıkabilir. Bu nedenle yer teslim tarihi ile birlikte inşaatın fiilen başlanmış olduğu, S. S. K. Maliye gibi kuruluşlara verilecek bildirimlerin bu tarihten yürürlüğe gireceği unutulmamalıdır. Yine yapı denetim firmalarınca denetlenen inşaatlarda ruhsat ile birlikte 3 gün içinde İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI’NIN mutlaka yapılması ve dikkate alınması gerekmektedir. Ruhsat ile birlikte iş yeri bildiriminin mal sahibi tarafından SSK ya ve ilgili mercilere gerekli bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde iş yeri tutanağının yapılmaması yapı denetim firmasının kapanma nedeni olmaktadır. Ayrıca zamanında SSK, Vergi dairesi gibi kurumlara yapılmayan bildirimlerden dolayı mal sahipleri ve yükleniciler ciddi cezalar ödemektedir.

Teknik Personel Bildirimi

Yeni ihale yasası ile birlikte ihaleye çıkarılan iş için gerekli teknik personel ve bu personelde aranılan kriterler ihale dosyası ve ilanında açıklanmaktadır. Burada dikkat edilecek hususlar şunlardır. a. Anahtar kilit personel bilgileri : Diploma, iş deneyim belgesi, oda tanıtım belgesi, o iş yerinde belirtilen sürelerde halen çalıştığına dair belge veya belgeler. b. Taahhüt olarak istenen personel bilgileri : Bu personele ait ihale üzerinde kalması halinde istenen taahhüttür. Bu taahhütte bulundurulması taahhüt edilen personelin sadece o iş yerinde çalışmış olması istenmez. Ancak diğer tüm belgeler istenecektir. Bazı ihale makamları burada da baştan noter tasdikli belgeler isteyebilmektedir. İhale yasalarında ihaleye girecek olan kurum-kuruluşların dışında şahsen müracaatlarda vardır. Ancak şahıs müracaatlarında her kimse yüklenici olabilmektedir. Bundan dolayı uygulama ve kontrollerde son derece bilinç dışı şahıslar ile karşılaşmak mümkündür. Böyle olan uygulamalarda gerek kontrol teşkilatı gerekse o inşaatta şantiye mühendisleri zor zamanlar geçirebilir. Bu tür guruplarda inşaat mühendisi, mimar veya diğer teknik elemanların en büyük rakibi eğitimsiz usta veya usta guruplarıdır. Maalesef bu husus çoğunlukta olup gerek meslek odaları gerek ilgili kurumlar eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

İş Programı Düzenlenmesi

Sözleşmenin imzasından sonra, sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen süre içinde iş programı düzenlenerek, idareye verilir ve diğer hususlarda olduğu gibi burada da gecikme halinde ceza uygulanır. Bu iş programı ve programlama şekli (çubuk diyagram, CPM gibi) işe göre şekillendirilir. Reel bir iş programını keşif miktarları ve bunlara ait zamanlamalar belirler. Programlama 2 ana husus altında yapılmalıdır.

İmalat İş Programı

Burada dikkat edilecek en önemli husus, imalat akış grafiğini işin gerçekleşmesine en uygun sürelerde yatay çubuklarla düzenlemektir. Her gurup imalatın toplam miktarı ve bunlara ait tutarlarının aylara göre dağılımı çok iyi planlanmalıdır. Çubuk şeklinde düzenlenmiş bir iş programı görülmektedir. Bu programı işin özelliğine göre geliştirmek, iş kalemlerini gruplayarak ihale dosyasındaki % miktarlarını göstermek de mümkündür. CPM metodu ile yapılan programlarda düşünülen zamanda düşünülen iş veya işlerin açıkça görülmesi açısından tercih sebebidir. 

Tekirdağ İnşaat sektörünün devinden şimdi Tekirdağ Altınova mevkisinde yeni bir mutluluk yuvası yükseliyor. İncelemek için tıkla! Tekirdağ Altınova Evleri.

Yorumlar

  • Avatar
    2018-09-13 20:50:27
    Adem Dönmez

    Etkileyici bir yazı olmuş