İnşaat İçin Ön Hazırlık Bölüm 2
İnşaat İçin Ön Hazırlık Bölüm 2

İnşaat İçin Ön Hazırlık Bölüm 2

İhzarat

(şantiye mahallinde o iş için yapılan malzeme stoku) İş Programı (imalata yönelik depolama )

İnşaat projesindeki şantiye mahallinde ihzaratı yapılacak malzemelerin hangi tarihler itibariyle iş yerinde bulundurulacağını gösteren program olup, imalat iş programı paralelinde düzenlenir. Örneğin; Betonarme betonu imalatının bittiği tarihten sonra B. A. Demiri ihzaratı düşünülemez. Diğer bir husus da birim imalattaki malzeme miktarından daha fazla İhzarat yapılamayacağı gibi hususlara dikkat edilmelidir. İhzarat programı, o inşaatın yatırım programı ile de eşleşmesine dikkat edilmelidir. Yani mali desteğe ihtiyacı olan ihzarat kaleminin imalata geçirilebilmesi için alım işlerinin de bu hususa uyması gerektiğidir.

Diğer bildirimler.

4394 sayılı ve 4395 sayılı yasada belirtilen tüm taahhüt ve bildirimler açıklanmıştır. Bunlar çok dikkatle okuyup ve ne istediklerini anlayarak yanlış beyanlarda bulunulmamalıdır. Kitabımızın EKLER bölümünde istekli firmalardan istenilen bildirim ve taahhütlere kısa açıklamalar getirilmiştir. Bu bildirimler her ne kadar kanunlar ile belirlenmiş olmasına rağmen yasalarca işveren kurumlar tarafından ilaveler veya çıkartmalar yapılarak değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu istemler daima değişen ihale uygulamaları ile değişiklik arz etmektedir. Dolayısıyla bu açıklamalara gerekli araştırma ve kontroller yapılmadan tamamen uyulması halinde hatalı sonuçlara neden olabileceğini de düşünmeliyiz.

C. P. M. Programı

Başlı başına incelenecek bir konu olan, İngilizcedeki adıyla Critical Path Method (CPM) yani kritik yol yöntemi, ele alınan işin parçalara bölünerek her bir parçanın uygulama zamanının planlanması esasına dayanır. Madde 1. 5. 3. 'de bahsedilen çubuk diyagramla planlamanın yetersiz kaldığı büyük çaptaki yapım işlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Yöntem, sadece işlerin sıralanması ve sürelerinin belirlenmesinde değil, aynı zamanda işin bütüne ve kısımlarına tahsis edilecek eleman, ekipman, malzeme, finansman v.b. tespitinde, sorumlulukların dağıtılıp takibinde de kullanılmaktadır. Yöntemin uygulanmasıyla, işin kısımlarından hangilerinin kritik olduğu, yani yapım sırasında hangi birimlerin zorlanacağı ortaya çıkar. Benzer şekilde, hangi iş bölümlerinde rahat olunabileceği de belirlenir. Bu şekilde kısımlar arasında kaynak kaldırmaları veya kaynak takviyeleri, yapılarak işin istenen zamanda bitmesi yolunda bir iyileştirmeye gidilebilir. Yöntemin bilgisayarlarla yapılmasındaki kolaylıklar, uygulama sırasında güncelleştirmeleri de çok basitleştirmiş olduğundan bu yöntem sayesinde her an geçerli bir plan ve programa sahip olmak mümkündür. Ülkemiz gibi koşulları her an değişen bir yerde bu özellik çok önemlidir. Burada planlamanın devamı olarak yapılmasını ve plan-uygulama uyumunun sürekli olarak takibini istemeleri açısından, proje yöneticilerine ek bir görev düşmektedir. Ne var ki bu yapıldığı takdirde, yöneticiler de, kendilerine yapacakları konusunda sürekli uyarılarda bulunan eşsiz bir yardımcıya sahip olmaktadırlar. Yöntemde iki önemli unsur var. A) Aktivite ya da faaliyet: İşin bölümlerini gösterir. Planlaması işin çapına göre, işi kısımlara ayırarak faaliyetleri belirlerler. İş çok büyük olduğu takdirde, detaylar arasında kaybolmamak için, faaliyet sayısını sınırlamak uygundur. Esasında bilgisayar programlarında aktivite sayısı için bir sınırlama, pratik olarak, yoktur. Her aktivite ile ilgili olarak bir de süre tahmini yapılması gerekir. B) İlişkiler: Faaliyetler arasındaki mantıksal bağlantıyı belirlemek için kullanılır. Bunların belirlenmesi de, işi çok iyi bildiği farz edilen planlamacının işidir. Klasik CPM uygulamasında ilişkiler bitme-başlama tarzındadır, yani bir aktivitenin başlayabilmesi için hangi aktivitenin ya da aktivitelerin bitmesi gerektiği belirlenecektir. Yeni tip uygulamalarda ise daha genel ilişkiler kullanılabilmektedir.


1. Bir faaliyetin başlaması için öncül işlerin bitirilmesi gerekir. (Kalıp olmadan beton dökülemeyeceği gibi)

2. Oklar, mantıklı bir yolu izlemelidir. (Demir montajına girilmeden B.A. Betonuna girilmemesi gibi)

3. Düğüm nokta numaraları tekrarlanmaz. 

4. Düğüm noktaları tek ok ile birleşir.

5. Şebekenin mutlaka bir başlangıç ile bir sonu vardır.


Şebeke kurulduktan sonra, başlangıçtan bitişe doğru gidilerek faaliyetlerin erken başlama ve erken bitiş tarihleri saptanır. Sonra da bulunan bu iş bitimi tarihinden başa doğru gidilerek geç başlama ve geç bitiş tarihleri bulunur. Erken ve geç tarihler çakıştığı taktirde faaliyet kritik demektir. Geç tarihler ile erken tarihler arasındaki fark ise bolluk olarak tabir edilen ve aktivitenin icrasında ne kadar serbestlik olduğunu belirten bir değerdir. Aktivitelere süreden çok daha başka bilgiler verilerek ilave ve çok değerli başka bilgiler de elde edilebilir. Bunlar arasında her türlü kaynağın (eleman, makine, malzeme, finansman) kullanım dağılımları başta gelir. Kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, işte olabilecek gecikmeler de bu şekilde bulunabilir, daha doğrusu, verilen kaynak sınırlarına göre iş yeniden ve çağdaş programların tanıdığı olanaklarla, otomatik olarak planlanabilir. Uygulanması ve verdiği olanaklar açısından burada kısaca tanıtılan CPM hakkında geniş bilgiler yerli ve yabancı yayınlardan bulunabilir. Bu program ihale makamının isteği üzerine kullanılır. Uygulanması ve verdiği olanaklar açısından burada kısaca tanıtılan CPM hakkında geniş bilgiler yerli ve yabancı yayınlardan bulunabilir. Bu program ihale makamının isteği üzerine kullanılır. 

Tekirdağ / Çınarlı mevkinde yükselmeye devam ediyoruz! Örnek bir proje incelemek adına Tekirdağ Çınarlı Evleri'ni incelemek için hemen linke tıklayabilirsin. 30 yıllık tecrübe ve deneyimimiz ile size hizmet etmekten memnuniyet duyarız.

Yorumlar